Pracovníci

PhDr. Miroslava Měchurová

Zřizovatelka, ředitelka, speciální pedagog, terapeut
 • mechurova@klic-centrum.cz

Mgr. Jindra Oltová

Speciální pedagog – logoped
 • oltova@klic-centrum.cz
 • +420 722 941 501

Vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a v ZŠ pro žáky se zbytky zraku. Jako učitelka pracovala ve vyrovnávací třídě a ve Speciální škole při FN Motol. Spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 5 při nápravách SPU. Nyní učí v ZŠ logopedické. V SPC Klíč pracuje jako speciální pedagog - logoped a terapeut při nápravách SPU a obtíží v oblasti koncentrace pozornosti, zrakové a sluchové percepce a rozvoje řeči a porozumění.Programy KUPOZ, Maxík, ELKONIN

Mgr. Lubomíra Moudrá

Speciální pedagog – logoped
 • moudra@klic-centrum.cz
 • +420 725 115 390

Absolvovala studium speciální pedagogiky na ped. fakultě UK v Praze v roce 1983, státnici má z psychopedie, somatopedie a logopedie. Pracovala ve škole při FN Motol, v mateřské škole, v autistické třídě, v soukromé škole Slunce Stochov, na zvláštní škole, v pomocné třídě, jako učitelka na základních školách, jako logoped, nyní ještě učí ve škole pro děti s poruchami zraku na náměstí Míru Praha 2. Celková délka mojí pedagogické praxe je 33 let. V SPC pracuje jako logoped.

Mgr. Kateřina Schönová

Psycholožka, terapeutka
 • schonova@klic-centrum.cz
 • Od 1.1.2021 mateřská dovolená

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně studuje doktorandský program Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pracovala v dětské psychiatrické nemocnici Louny a také v Dětském krizovém centru, kde se potkávala s dětmi s nejrůznějšími potížemi, od poruch pozornosti, přes poruchy řeči, chování až po děti s potížemi v rodině a s traumaty. Nyní pracuje ve VFN v Praze, kde se setkává především s dospělou klientelou. Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii a psychodiagnostických metodách. Absolvovala vzdělání v systemické rodinné terapii a v tomto směru ve vzdělávání formou supervizí pokračuje. Rovněž působí jako lektor programu Heroic Imagination Project, což je projekt slavného psychologa Philipa Zimbarda, který pomáhá lidem objevovat své schopnosti a nepodléhat negativním sociálním vlivům. V SPC Klíč pracuje na částečný úvazek od roku 2014. Zaměřuji se zde na psychodiagnostiku, ale nabízí také psychologické poradenství i terapii, a to jak pro děti, rodiny i dospělé.

Mgr. Androniki Valentová

Speciální pedagog, psycholog
 • valentova@klic-centrum.cz
 • +420 602 575 540

Vystudovala obor psychologie – pedagogika na Filosofické fakultě UK v Praze a obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě. Po celou dobu své praxe si doplňovala vzdělání účastí na různých odborných kurzech a seminářích. Pracovala jako učitelka ve vyrovnávací třídě na ZŠ, kde se vzdělávali žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (např. poruchy učení a chování, poruchy řeči, sociální nezralost, žáci s LMR a další). Pracovala jako školní psycholog a speciální pedagog na zvláštní škole v Uhříněvsi, na ZŠ pro žáky s poruchami zraku a v SPC, které bylo součástí této školy. Aktuálně pracuje jako školní psycholog, speciální pedagog a metodik prevence v běžné ZŠ Praha 8 Chabry a na ZŠ logopedické na Praze 10, kde se věnuje učitelům, žákům i jejich rodičům. V SPC Klíč pracuje na částečný úvazek od roku 2019, zaměřuje se na psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku a intervenci, spolupracuje s různými odborníky, učiteli a pedagogy všech typů škol, píše doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podle potřeby řeší problémy těchto žáků návštěvami škol a jejich sledováním přímo při vyučování. V SPC Klíč nabízí také psychologické poradenství i terapii jak pro děti a jejich rodiče, tak pro studenty středních a vysokých škol i pro dospělé. Spolupracuje s kolegy z ostatních SPC, PPP, s pracovníky OSPOD a s odbornými dětskými lékaři.

Monika Pařezová

Asistentka ředitelky
 • parezova@klic-centrum.cz
 • +420 702 172 133

Vystudovala Obchodní akademii, dále studuje na vysoké škole regionálního rozvoje AMBIS. V SPC má na starosti administrativu, objednávky, provoz.