Pracovníci

PhDr. Miroslava Měchurová

Zřizovatelka, ředitelka, speciální pedagog, terapeut
  • mechurova@klic-centrum.cz

Mgr. Jindra Oltová

Speciální pedagog – logoped
  • oltova@klic-centrum.cz

Vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a v ZŠ pro žáky se zbytky zraku. Jako učitelka pracovala ve vyrovnávací třídě a ve Speciální škole při FN Motol. Spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 5 při nápravách SPU. Nyní učí v ZŠ logopedické. V SPC Klíč pracuje jako speciální pedagog - logoped a terapeut při nápravách SPU a obtíží v oblasti koncentrace pozornosti, zrakové a sluchové percepce a rozvoje řeči a porozumění.Programy KUPOZ, Maxík, ELKONIN

Mgr. Lubomíra Moudrá

Speciální pedagog – logoped
  • moudra@klic-centrum.cz

Absolvovala studium speciální pedagogiky na ped. fakultě UK v Praze v roce 1983, státnici má z psychopedie, somatopedie a logopedie. Pracovala ve škole při FN Motol, v mateřské škole, v autistické třídě, v soukromé škole Slunce Stochov, na zvláštní škole, v pomocné třídě, jako učitelka na základních školách, jako logoped, nyní ještě učí ve škole pro děti s poruchami zraku na náměstí Míru Praha 2. Celková délka mojí pedagogické praxe je 33 let. V SPC pracuje jako logoped.

Mgr. Kateřina Schönová

Psycholožka, terapeutka
  • schonova@klic-centrum.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně studuje doktorandský program Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pracovala v dětské psychiatrické nemocnici Louny a také v Dětském krizovém centru, kde se potkávala s dětmi s nejrůznějšími potížemi, od poruch pozornosti, přes poruchy řeči, chování až po děti s potížemi v rodině a s traumaty. Nyní pracuje ve VFN v Praze, kde se setkává především s dospělou klientelou. Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii a psychodiagnostických metodách. Absolvovala vzdělání v systemické rodinné terapii a v tomto směru ve vzdělávání formou supervizí pokračuje. Rovněž působí jako lektor programu Heroic Imagination Project, což je projekt slavného psychologa Philipa Zimbarda, který pomáhá lidem objevovat své schopnosti a nepodléhat negativním sociálním vlivům. V SPC Klíč pracuje na částečný úvazek od roku 2014. Zaměřuji se zde na psychodiagnostiku, ale nabízí také psychologické poradenství i terapii, a to jak pro děti, rodiny i dospělé.

Mgr. Tereza Uhlíková

Psycholožka
  • uhlikova@klic-centrum.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní daseinsanalytický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii a akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví. Aktuálně pracuje pod supervizemi, prochází výcvikem daseinsanalytickém výkladu snů a dále se vzdělává v rámci kurzů a seminářů z oblasti psychoterapie, psychologie a filosofie. Věnuje se individuální a skupinové práci s dospělými a dětmi. V SPC Klíč se zaměřuje především na psychodiagnostiku a práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči.

Mgr. Kristýna Jiráková

Speciální pedagog, diagnostika
  • jirakova@klic-centrum.cz

V SPC působí jako speciální pedagožka. Zameřuje se na diagnostiku a poradenství u předškolního a školního věku. Krom SPC působí jako školní speciální pedagog na ZŠ, kde vede předmět speciálně pedagogické peče. Zameřuje se na nápravy a kompenzace u žáků s poruchami učení. Dále jsem školním speciálním pedagogem na konzervatoři a střední škole, kde zejména pracuje s žáky se zrakovým postižením, poruchou autistického spektra atd.. Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na diagnostiku a poradenství na Univerzitě Karlově. Na začátku studia ji velmi zaujal obor etopedie a tyflopedie. Při škole působila v diagnostickém ústavu, MŠ a ZŠ Aloise Klára, ortoptika Dr. Očka, dětká psychiatrie a mnoha dalších. Snažila se sbírat co nejvíce informací a zkušeností v oboru speciální pedagogiky. Následně se rozhodla absolvovat kurz Percepční a morotická oslabení ve školní praxi u paní magistry Bubeníčkové. A v současné době dokončuji rozšiřující studium v oblasti logopedie na Pedagogické fakultě. V SPC pracuje jako speciální pedagog, diagnostik

Monika Pařezová

Asistentka ředitelky
  • parezova@klic-centrum.cz

Vystudovala Obchodní akademii, dále studuje na vysoké škole regionálního rozvoje AMBIS. V SPC má na starosti administrativu, objednávky, provoz.