Pracovníci

PhDr. Miroslava Měchurová

Zřizovatelka, ředitelka, speciální pedagog, terapeut
  • mechurova@klic-centrum.cz

Mgr. Jindra Oltová

Speciální pedagog – logoped
  • oltova@klic-centrum.cz
  • +420 722 941 501

Vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako vychovatelka v Jedličkově ústavu a v ZŠ pro žáky se zbytky zraku. Jako učitelka pracovala ve vyrovnávací třídě a ve Speciální škole při FN Motol. Spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 5 při nápravách SPU. Nyní učí v ZŠ logopedické. V SPC Klíč pracuje jako speciální pedagog - logoped a terapeut při nápravách SPU a obtíží v oblasti koncentrace pozornosti, zrakové a sluchové percepce a rozvoje řeči a porozumění.Programy KUPOZ, Maxík, ELKONIN

Mgr. Kateřina Schönová

Psycholožka, Psychoterapeutka
  • schonova@klic-centrum.cz
  • +420 604 715 758

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně studuje doktorandský program Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pracovala v dětské psychiatrické nemocnici Louny a také v Dětském krizovém centru, kde se potkávala s dětmi s nejrůznějšími potížemi, od poruch pozornosti, přes poruchy řeči, chování až po děti s potížemi v rodině a s traumaty. Nyní pracuje ve VFN v Praze, kde se setkává především s dospělou klientelou. Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii a psychodiagnostických metodách. Absolvovala vzdělání v systemické rodinné terapii a v tomto směru ve vzdělávání formou supervizí pokračuje. Rovněž působí jako lektor programu Heroic Imagination Project, což je projekt slavného psychologa Philipa Zimbarda, který pomáhá lidem objevovat své schopnosti a nepodléhat negativním sociálním vlivům. V SPC Klíč pracuje na částečný úvazek od roku 2014. Zaměřuji se zde na psychodiagnostiku, ale nabízí také psychologické poradenství i terapii, a to jak pro děti, rodiny i dospělé.

Mgr. Androniki Valentová

Speciální pedagog, psycholog
  • valentova@klic-centrum.cz
  • +420 602 575 540

Vystudovala obor psychologie – pedagogika na Filosofické fakultě UK v Praze a obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě. Po celou dobu své praxe si doplňovala vzdělání účastí na různých odborných kurzech a seminářích. Pracovala jako učitelka ve vyrovnávací třídě na ZŠ, kde se vzdělávali žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (např. poruchy učení a chování, poruchy řeči, sociální nezralost, žáci s LMR a další). Pracovala jako školní psycholog a speciální pedagog na zvláštní škole v Uhříněvsi, na ZŠ pro žáky s poruchami zraku a v SPC, které bylo součástí této školy. Aktuálně pracuje jako školní psycholog, speciální pedagog a metodik prevence v běžné ZŠ Praha 8 Chabry a na ZŠ logopedické na Praze 10, kde se věnuje učitelům, žákům i jejich rodičům. V SPC Klíč pracuje na částečný úvazek od roku 2019, zaměřuje se na psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku a intervenci, spolupracuje s různými odborníky, učiteli a pedagogy všech typů škol, píše doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podle potřeby řeší problémy těchto žáků návštěvami škol a jejich sledováním přímo při vyučování. V SPC Klíč nabízí také psychologické poradenství i terapii jak pro děti a jejich rodiče, tak pro studenty středních a vysokých škol i pro dospělé. Spolupracuje s kolegy z ostatních SPC, PPP, s pracovníky OSPOD a s odbornými dětskými lékaři.

Mgr. Veronika Marková

speciální pedagog, logoped, surdoped
  • markova@klic-centrum.cz
  • +420 725 115 390

Vystudovala SOŠPg v Liberci, se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku.
Magisterské studium absolvovala v Ústí nad Labem, v oboru Speciální pedagogika - poradenství.
Na částečný úvazek pracuje v mateřské škole.
Získala akreditaci v kurzu Elkonina a Metody Dobrého startu, HYPO